Regulamin

 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W SPÓŁCE LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.

  (dla Pracowników Kontrahenta LEGE Opakowania)

 
Niniejszy dokument (dalej: „Informacja”) zawiera informacje ma temat zasad przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez spółkę LEGE Opakowania sp. z o.o. (dalej „LEGE Opakowania”).

W Informacji znajdują się odpowiedzi na pytania:

 • dla jakich celów i jak długo LEGE Opakowania przetwarza lub będzie przetwarzało
  Pana / Pani dane osobowe,

 • jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Pana / Pani danych osobowych,

 • z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych.

Zakres Informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Przekazanie Informacji następuje w celu wykonania obowiązku LEGE Opakowania, który jest administratorem Pana / Pani danych i jako administrator, na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia jest zobowiązany
do wykonania wobec Pana / Pani obowiązku informacyjnego, jako osoby, której dane osobowe otrzymał od Pana / Pani bezpośrednio lub otrzymał je od Pana / Pani pracodawcy / zleceniodawcy. Wobec powyższego informuję, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych spółka LEGE Opakowania z siedzibą w Koźminie Wlkp., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (IX Wydział Gospodarczy – KRS) pod numerem KRS 0000060205, NIP: 6211357498, REGON: 250669040:

  • adres: ul. Wierzbowa 30; 63-720 Koźmin Wlkp.;

  • telefon: +48 62 721 67 44;

  • e-mail: lege@lege.com.pl.

 1. Cel przetwarzania danych

Poniższa tabela przedstawia oraz wyjaśnia cele przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
a także wskazuje podstawy prawne tych czynności oraz okres w jakim dane
będą przetwarzane.

Cele

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (LEGE Opakowania)

Wyjaśnienie

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane
z realizacją umowy zawartej przez LEGE Opakowania z Pana / Pani pracodawcą/ zleceniodawcą i są to:

 1. realizacja działań wynikających z zawartej umowy pomiędzy LEGE Opakowania, a Pana / Pani pracodawcą/ zleceniodawcą;

 2. dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania umowy, o której mowa
  w pkt 1) powyżej;

 3. rozpatrywanie i realizacja reklamacji związanych z umową, o której mowa w pkt 1) powyżej;,

 4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne.

 • wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe,
  a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,

 • kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,

 • charakter danych osobowych,

 • ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,

 • istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

Długość okresu przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzana do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów LEGE Opakowania stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
nie dłużej niż przez okres 3 lat.

 

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu
lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Źródło pochodzenie i zakres danych osobowych

LEGE Opakowania przetwarza Pana / Pani dane osobowe pozyskane od Pana / Pani pracodawcy / zleceniodawcy, a także bezpośrednio od Pana / Pani. Są to w szczególności dane przekazywane LEGE Opakowania w trakcie składania zamówień, ofert.

LEGE Opakowania przetwarzać będzie następujące dane:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),

 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),

 • dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL).

LEGE Opakowania weryfikuje każdorazowo podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 1. Ujawnianie danych osobowych

Dostęp do Pana / Pani danych osobowych, w ramach struktury organizacyjnej LEGE Opakowania, będą mieć wyłącznie upoważnieni przez LEGE Opakowania pracownicy
i tylko w niezbędnym zakresie.

W szczególnych przypadkach Pana / Pani dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być:

 • organy administracji publicznej, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione
  do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów
  prawa (np. organy podatkowe, ZUS);

 • podmioty, którym LEGE Opakowania powierzył przetwarzanie danych osobowych
  na podstawie zawartych umów (np. firma archiwizująca);

 • podmioty świadczące usługi doradcze, kontrolne lub usługi podobnym charakterze
  (np. firmy audytorskie, doradcy podatkowi, radcy prawni);

 • podmioty przetwarzające dane w celu reprezentowania LEGE Opakowania
  w postępowaniach sądowych (np. radcy prawni);

 • podmioty, wobec których wyraził Pan / Pani zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

 1. Uprawnienia

Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia dotyczące Pana / Pani danych osobowych:

 • dostępu do Pana / Pani danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

 • prawo sprostowania lub uzupełnienia Pana / Pani danych osobowych;

 • prawo żądania usunięcia Pana / Pani danych osobowych;

 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pana / Pani danych osobowych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych;

 • masz również prawo do otrzymania od LEGE Opakowania Pana / Pani danych osobowych
  w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

 1. Pozostałe kwestie

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Pana / Pani pracodawcą/ zleceniodawcą, a LEGE Opakowania.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez LEGE Opakowania Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana / Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji
opartych na profilowaniu.